Murat Yetkin

Gazeteci-Yazar

Bunun sebebi belki de siyasilerin yüz yüze konuşmaya “hamlamış” olmalarıdır. Belki tartışma kurallarının AK Parti ve CHP yetkilileri tarafından saptanması, adayların karşılıklı tartışmasına izin verilmemesidir. Fark etmez. İsmail Küçükkaya elinden geleni yaptı ama Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın canlı TV yayını tartışmalarında deyim yerindeyse dağ, fare doğurdu.
Ekranların başına kilitlenen milyonlarca izleyici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminde AK Partililerin canlı yayında rakiplerle tartışmasını yasaklamasından bu yana ortadan kalkan bu demokratik âdetin varlığını hatırlaması dışında, adaylardan yeni bir şey duymadı. Hatta daha önce söylenenler kadarını dahi duymadı.
Tartışma programı olması güzeldi ama ben bu program nedeniyle 23 Haziran İstanbul seçiminin sonucunu değiştirecek oy kaymaları olacağı kanısında değilim. Örneğin, Yıldırım’a oy vermeye kararlı AK Parti seçmeninin yıllarca Fethullah Gülen’in Türkçe Olimpiyatlarına Ulaştırma Bakanı olarak destek verip açılışlarında konuşmuş Yıldırım’ın bu cemaatle ilişkisi sorulunca “yok” demesi nedeniyle sandığa gitmekten vaz geçeceğine fazla ihtimal vermiyorum. Ya da İmamoğlu’na oy verecek CHP seçmeninin tartışmanın en değerli ilk bölümünü 31 Mart rakamlarıyla doldurup Beylikdüzü’nde söz verdiği sayıda kreşi açamamış olması nedeniyle fikrini değiştireceğine de fazla ihtimal veriyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tacikistan dönüşünde bu tartışmanın çok önemli gerçekleri ortaya çıkaracağı tahmini ardından Erdoğan, ya da bir AK Parti ağır topunun canlı yayına bağlanmak isteyeceği yolundaki siyaset kulisinde yayılan endişelerin boşa çıkması iyi oldu; en azından adil bir tartışma görüntüsü korundu. Ama önemli bir şeyin ortaya çıkmadığını, yalanlarla gerçeklerin bu yayınla ifşa olmadığını da söylemek zorundayız.
Özetle, İstanbul seçimin 23 Haziran’da tekrarı üzerine yapılan bu tartışma, üzerine tek sesliliğin perdesi çekili siyaset hayatına bir nebze olsun renk getirmesi bakımından yararlı oldu ama sonuç üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını söylemek pek mümkün değil. Rüzgâr dönmüş görünüyor ve buna ayrıca değinmek gerekiyor.
Seçimi hâlâ AK Partinin kendi gücüyle ne kadar küskün seçmeni sandığa götürebileceği belirleyecek gibi görünüyor ve bu konuda Binali Yıldırım’ın parti örgütünden istediği desteği alamadığı, adeta ortada bırakıldığı gibi bir görüntü de hâkim olmaya başladı. Bir de “mitili atıp” karargâhını İstanbul’a kuracağını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin mehter marşı eşliğinde yaptığı İstanbul çıkartmasının yalnız bir gün sürmesi konusu var ki, ona da ayrıca değinmek şart.

close

Yeni yazılardan haberdar olun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Comments

 1. Sevgili Murat bey,
  Ellerinize, yureginize saglik. Bende yaziniza katilmakla birlikte, bu konuda ar?k vites dü?ürülmesi gerektigine inaniyorum. Beklentilerin bu kadar yüksek oldu?u ve adayin bu denli ‘kurtar?c?’ görülmesinin çok sa?likli olmad??? kanaatindeyim.
  Eklemeden edemiyorum; her iki adayin vaatlerinde s?kça belirtti?inin aksine; belediyeler halka i? bulma, istihdam olusturma yeri degil, halka temel hizmet verme yeridir. Cesmeden temiz su saglamakla yukumludur ornegin… hic konusuldugunu duydunuz mu?

  1. Katk?n?z için te?ekkürler. Son sorunuza cevap vermek istiyorum: Ben duydum. ?mamo?lu, bu tart??mada de?ilse de ba?ka konu?malar?nda (mealen), “çe?melerden akan su içilebilir hale gelecek, bu da ailelerin damacana suyuna verdi?i paradan tasarruf etmelerini sa?layacak” diyor. ?yi günler. 🙂

 2. Sevgili Murat bey,
  Ellerinize, yureginize saglik. Bende yaziniza katilmakla birlikte, bu konuda ar?k vites dü?ürülmesi gerektigine inaniyorum. Beklentilerin bu kadar yüksek oldu?u ve adayin bu denli ‘kurtar?c?’ görülmesinin çok sa?likli olmad??? kanaatindeyim.
  Eklemeden edemiyorum; her iki adayin vaatlerinde s?kça belirtti?inin aksine; belediyeler halka i? bulma, istihdam olusturma yeri degil, halka temel hizmet verme yeridir. Cesmeden temiz su saglamakla yukumludur ornegin… hic konusuldugunu duydunuz mu?

  1. Katk?n?z için te?ekkürler. Son sorunuza cevap vermek istiyorum: Ben duydum. ?mamo?lu, bu tart??mada de?ilse de ba?ka konu?malar?nda (mealen), “çe?melerden akan su içilebilir hale gelecek, bu da ailelerin damacana suyuna verdi?i paradan tasarruf etmelerini sa?layacak” diyor. ?yi günler. 🙂

 3. Asl?nda da? fare do?urmad?. Ama ilk defa yanda? kanallar?nda 3 saate yak?n süren Ekrem ?mamo?lu fark? göründü, Biz de bizi uzun süredir yöneten Binali Beyin ne kadar devlet yönetiminden uzak oldu?unu, Say??tay Raporunu bile okumad???n?, bas?na yans?yan bilginin yalan olmad???n? gördük. Hele gençler için sundu?u “en baba” vaadiyle kendimize geldik. Eline verilen kartondaki 10 GB ücretsiz internet kotas?yla neler yapabilece?ini aç?klarken dersine çal??mam?? ö?renci gibi zorla okumas? yetene?ini ortaya koydu. ?zmir’in kanalizasyonuna de?inmek bile gereksiz art?k.

 4. Asl?nda da? fare do?urmad?. Ama ilk defa yanda? kanallar?nda 3 saate yak?n süren Ekrem ?mamo?lu fark? göründü, Biz de bizi uzun süredir yöneten Binali Beyin ne kadar devlet yönetiminden uzak oldu?unu, Say??tay Raporunu bile okumad???n?, bas?na yans?yan bilginin yalan olmad???n? gördük. Hele gençler için sundu?u “en baba” vaadiyle kendimize geldik. Eline verilen kartondaki 10 GB ücretsiz internet kotas?yla neler yapabilece?ini aç?klarken dersine çal??mam?? ö?renci gibi zorla okumas? yetene?ini ortaya koydu. ?zmir’in kanalizasyonuna de?inmek bile gereksiz art?k.

 5. Say?n Murat Bey,
  Tart??ma program? ile ilgili TürkSolu gazetesinde ç?kan bir yaz?y? gönderiyorum. De?erlendirirseniz memnun olurum
  Sayg?lar?mla
  Rahime Cura
  ?MAMO?LU’NUN SORAMADI?I SORULAR

  Ekrem ?mamo?lu’nun Binali Y?ld?r?m kar??s?ndaki canl? yay?n performans?n? bir yana b?rak?p, stratejisi üzerine konu?al?m m??

  17 y?l sonra iki parti lideri kar?? kar??ya geldi?i için insanlar buna seviniyor. Fakat, biz geçmi? dönemleri biliyoruz.

  U?ur Mumcu’yu hat?rlar m?s?n?z?

  1993 y?l?nda katledildi. Pek çok nedeni vard?r ama bence sonucunu tart??mak gerekir. U?ur Mumcu öldürülene kadar Sol, tüm televizyon programlar?nda, aç?k oturumlarda sa?c?lar?, gericileri darmada??n ederdi. U?ur Mumcu’nun ölümünden sonra Sol, tart??ma üstünlü?ünü kaybetti. Sa?c? ve gerici sözde entelektüellerin ve politika esnaf?n?n polemik üstünlü?ü ondan sonra ba?lad?.

  ?sterseniz daha eskiye gidelim. Meclis’te ba??nda Mehmet Ali Aybar’?n oldu?u Türkiye ??çi Partisi grubu, hepi topu 15 milletvekili ile o Meclis’te ideolojik ve polemik üstünlü?ünü elde etmi?ti.

  Sol için ideolojik bir tart??ma alan? ve mazisi varsa, oradaki tart??man?n galibi, her ko?ulda Sol’dur. Fakat Sol, ideolojik argümanlar?n? terk ederse, Sa?c?lar?n demagojisi üstün gelir. Nitekim, k?r?lma y?l? olan 2002’den bu yana Sa?c? demagoji hep üstün. Nedeni de basit; yalanla mücadele etmek zordur. Yalan?n kar??s?na devrimci bir söylemle ç?kmazsan yalan? yenemezsin.

  CHP cenah?n?n yenilgisi de burada. AKP ile hiç tart??madan iktidar olmak istiyorlar. Laiklik tart???lmas?n, emperyalizm tart???lmas?n, ideolojik hiçbir ?ey tart???lmas?n, sadece vaatler s?ralans?n ve de AKP y?k?ls?n istiyorlar.

  Bununla belki bir seçim kazan?l?r ama böyle böyle bir Cumhuriyet kaybettik.

  Fark?nda m?s?n?z?

  ?imdi diyecekler ki önce bir AKP y?k?ls?n. Ben ise ?öyle diyorum: AKP iktidar? çoktan y?k?ld?, görmüyor musunuz? Bugünkü meselemiz, AKP sonras? dönemin Sol- Kemalist-?lerici bir temelde kurulmas?d?r. Ve tart??ma programlar?nda gündeme getirilmeli ve ideolojik olarak hezimete u?rat?lmal?d?r. Bu yap?lmazsa, toplumsal dönü?üm sa?lanamaz ve bir süre sonra gericilik tekrar hortlar.

  Bu çerçevede ?mamo?lu- Y?ld?r?m tart??mas?na bakacak olursak, CHP’nin stratejisi “tart??mamak” üzerine kurulmu?tu. Nas?lsa öndeyiz, tart??ma açarsak y?pran?r?z korkusuyla, Binali Y?ld?r?m’a rahat bir gece ya?att?lar.

  Kar??n?zdaki rakip kim? Binali Y?ld?r?m.

  Yahu AKP bu adam? dü?ük profilli oldu?unu dü?ündü?ü için Davuto?lu’nun yerine Ba?bakan yapmam?? m?yd??

  Böylesi bir adaya kar?? bile, neden dü?ük yo?unluklu bir tart??ma stratejisi seçilir?

  Ya ne yapsayd? m? diyorsunuz?

  S?ralayal?m:

  1-) 31 Mart tart??mas? demagojiye teslim edilmeyecekti.

  Rakama, aç?klamaya, tablolara hiç gerek yoktu. Tek cümle kuracakt? ?mamo?lu, “evet çald?lar, mazbatam? çald?lar”

  Bitti! Fazla söze hiç gerek yoktu.

  2-) Binali Y?ld?r?m’a özellikle ?unu soracakt? ?mamo?lu: “ Binali Bey, ben mi çald?m?” emin olun en korkutucu olan bu soruya Binali Y?ld?r?m “evet” diyemezdi. Evet d???nda her aç?klama Ekrem ?mamo?lu’na yarard?.

  ?mamo?lu da “Binali Bey’e te?ekkür ediyorum, benim çalmad???m? O da kabul etti.” diyecekti.

  3-) Size rakibinize bir soru sorma ?ans? verilmi?. Bu f?rsat kaç?r?l?r m??

  Tek soru ?udur: “Partinizin lideri ve eski ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Tayyip Erdo?an, ‘?stanbul’a ?hanet ettik’ dedi. Siz ba?kan aday?s?n?z, bu ihanete devam edecek misiniz? Vatanda? bu ihanete devam etmeniz için mi size oy versin?”

  4-) Fetö tart??mas?n?n aç?laca?? belliydi.

  ?mamo?lu haz?rl?kl? olmal?yd?. O soruyu soran ?smail Küçükkaya’ya ?unu diyecekti:

  “ ?smail Bey, benim ve partimin Fetö ile i?i olmaz. Ama AKP 15 y?l onlarla ittifak yapt?. Bizzat AKP lideri “ ne istediniz de vermedik” dedi, ben 3 dakikal?k hakk?m? Binali Bey’e veriyorum. 6 dakikada, AKP Fetöye neler vermi? anlats?n.

  5-) Belediye vaatlerinin anlam? yoktur. Bunu nas?l inand?r?c? ve rakibi y?prat?c? ?ekilde anlatacaks?n?

  Sana belli alanlarda soru gelece?ini biliyorsun. Gençlik, i?sizlik, ula??m, kre?ler vb vb.

  ?mamo?lu her soruya ?u ?ekilde ba?lamal?yd?:

  “ Belediyenin israf edilen kaynaklar?n? ula??ma aktaraca??m.”

  “ Belediyenin israf edilen kaynaklar?n? gençlere aktaraca??m.”

  “ Belediyenin israf edilen kaynaklar?n? kre?lere aktaraca??m.”

  Mademki tart??ma, ?mamo?lu bu 5 maddedeki stratejiyi izleseydi, dün AKP’nin televizyon hâkimiyeti de bitmi? olurdu. Nas?lsa ilk maç? ald?k 0-0 ile kupay? al?r?z demeyip, dünkü maç? 5-0 ile kazanabilirdi.

  Rakibi ile tart??madan siyaset yapmak gibi bir cinlik, sonuç getirmez. Siyaset, siyasetle yap?l?r siyasetsizlikle de?il. Madem “siyasetsizlik” stratejisi izliyorsunuz, o zaman neden siyasettesiniz?

  Son olarak, 31 Mart’ta sand??a gitmeyen küskün sol seçmeni sand??a getirmeye çal???yorsunuz? O insanlar neden sand??a gitmediler, dü?ündünüz mü?

  Ve dahas? o insanlara ?imdi muhtaçs?n?z!

  Bir devrimci, dünyay? de?i?tirebilir ama tek bir ?artla:

  Devrimci strateji izleyerek!

 6. Say?n Murat Bey,
  Tart??ma program? ile ilgili TürkSolu gazetesinde ç?kan bir yaz?y? gönderiyorum. De?erlendirirseniz memnun olurum
  Sayg?lar?mla
  Rahime Cura
  ?MAMO?LU’NUN SORAMADI?I SORULAR

  Ekrem ?mamo?lu’nun Binali Y?ld?r?m kar??s?ndaki canl? yay?n performans?n? bir yana b?rak?p, stratejisi üzerine konu?al?m m??

  17 y?l sonra iki parti lideri kar?? kar??ya geldi?i için insanlar buna seviniyor. Fakat, biz geçmi? dönemleri biliyoruz.

  U?ur Mumcu’yu hat?rlar m?s?n?z?

  1993 y?l?nda katledildi. Pek çok nedeni vard?r ama bence sonucunu tart??mak gerekir. U?ur Mumcu öldürülene kadar Sol, tüm televizyon programlar?nda, aç?k oturumlarda sa?c?lar?, gericileri darmada??n ederdi. U?ur Mumcu’nun ölümünden sonra Sol, tart??ma üstünlü?ünü kaybetti. Sa?c? ve gerici sözde entelektüellerin ve politika esnaf?n?n polemik üstünlü?ü ondan sonra ba?lad?.

  ?sterseniz daha eskiye gidelim. Meclis’te ba??nda Mehmet Ali Aybar’?n oldu?u Türkiye ??çi Partisi grubu, hepi topu 15 milletvekili ile o Meclis’te ideolojik ve polemik üstünlü?ünü elde etmi?ti.

  Sol için ideolojik bir tart??ma alan? ve mazisi varsa, oradaki tart??man?n galibi, her ko?ulda Sol’dur. Fakat Sol, ideolojik argümanlar?n? terk ederse, Sa?c?lar?n demagojisi üstün gelir. Nitekim, k?r?lma y?l? olan 2002’den bu yana Sa?c? demagoji hep üstün. Nedeni de basit; yalanla mücadele etmek zordur. Yalan?n kar??s?na devrimci bir söylemle ç?kmazsan yalan? yenemezsin.

  CHP cenah?n?n yenilgisi de burada. AKP ile hiç tart??madan iktidar olmak istiyorlar. Laiklik tart???lmas?n, emperyalizm tart???lmas?n, ideolojik hiçbir ?ey tart???lmas?n, sadece vaatler s?ralans?n ve de AKP y?k?ls?n istiyorlar.

  Bununla belki bir seçim kazan?l?r ama böyle böyle bir Cumhuriyet kaybettik.

  Fark?nda m?s?n?z?

  ?imdi diyecekler ki önce bir AKP y?k?ls?n. Ben ise ?öyle diyorum: AKP iktidar? çoktan y?k?ld?, görmüyor musunuz? Bugünkü meselemiz, AKP sonras? dönemin Sol- Kemalist-?lerici bir temelde kurulmas?d?r. Ve tart??ma programlar?nda gündeme getirilmeli ve ideolojik olarak hezimete u?rat?lmal?d?r. Bu yap?lmazsa, toplumsal dönü?üm sa?lanamaz ve bir süre sonra gericilik tekrar hortlar.

  Bu çerçevede ?mamo?lu- Y?ld?r?m tart??mas?na bakacak olursak, CHP’nin stratejisi “tart??mamak” üzerine kurulmu?tu. Nas?lsa öndeyiz, tart??ma açarsak y?pran?r?z korkusuyla, Binali Y?ld?r?m’a rahat bir gece ya?att?lar.

  Kar??n?zdaki rakip kim? Binali Y?ld?r?m.

  Yahu AKP bu adam? dü?ük profilli oldu?unu dü?ündü?ü için Davuto?lu’nun yerine Ba?bakan yapmam?? m?yd??

  Böylesi bir adaya kar?? bile, neden dü?ük yo?unluklu bir tart??ma stratejisi seçilir?

  Ya ne yapsayd? m? diyorsunuz?

  S?ralayal?m:

  1-) 31 Mart tart??mas? demagojiye teslim edilmeyecekti.

  Rakama, aç?klamaya, tablolara hiç gerek yoktu. Tek cümle kuracakt? ?mamo?lu, “evet çald?lar, mazbatam? çald?lar”

  Bitti! Fazla söze hiç gerek yoktu.

  2-) Binali Y?ld?r?m’a özellikle ?unu soracakt? ?mamo?lu: “ Binali Bey, ben mi çald?m?” emin olun en korkutucu olan bu soruya Binali Y?ld?r?m “evet” diyemezdi. Evet d???nda her aç?klama Ekrem ?mamo?lu’na yarard?.

  ?mamo?lu da “Binali Bey’e te?ekkür ediyorum, benim çalmad???m? O da kabul etti.” diyecekti.

  3-) Size rakibinize bir soru sorma ?ans? verilmi?. Bu f?rsat kaç?r?l?r m??

  Tek soru ?udur: “Partinizin lideri ve eski ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Tayyip Erdo?an, ‘?stanbul’a ?hanet ettik’ dedi. Siz ba?kan aday?s?n?z, bu ihanete devam edecek misiniz? Vatanda? bu ihanete devam etmeniz için mi size oy versin?”

  4-) Fetö tart??mas?n?n aç?laca?? belliydi.

  ?mamo?lu haz?rl?kl? olmal?yd?. O soruyu soran ?smail Küçükkaya’ya ?unu diyecekti:

  “ ?smail Bey, benim ve partimin Fetö ile i?i olmaz. Ama AKP 15 y?l onlarla ittifak yapt?. Bizzat AKP lideri “ ne istediniz de vermedik” dedi, ben 3 dakikal?k hakk?m? Binali Bey’e veriyorum. 6 dakikada, AKP Fetöye neler vermi? anlats?n.

  5-) Belediye vaatlerinin anlam? yoktur. Bunu nas?l inand?r?c? ve rakibi y?prat?c? ?ekilde anlatacaks?n?

  Sana belli alanlarda soru gelece?ini biliyorsun. Gençlik, i?sizlik, ula??m, kre?ler vb vb.

  ?mamo?lu her soruya ?u ?ekilde ba?lamal?yd?:

  “ Belediyenin israf edilen kaynaklar?n? ula??ma aktaraca??m.”

  “ Belediyenin israf edilen kaynaklar?n? gençlere aktaraca??m.”

  “ Belediyenin israf edilen kaynaklar?n? kre?lere aktaraca??m.”

  Mademki tart??ma, ?mamo?lu bu 5 maddedeki stratejiyi izleseydi, dün AKP’nin televizyon hâkimiyeti de bitmi? olurdu. Nas?lsa ilk maç? ald?k 0-0 ile kupay? al?r?z demeyip, dünkü maç? 5-0 ile kazanabilirdi.

  Rakibi ile tart??madan siyaset yapmak gibi bir cinlik, sonuç getirmez. Siyaset, siyasetle yap?l?r siyasetsizlikle de?il. Madem “siyasetsizlik” stratejisi izliyorsunuz, o zaman neden siyasettesiniz?

  Son olarak, 31 Mart’ta sand??a gitmeyen küskün sol seçmeni sand??a getirmeye çal???yorsunuz? O insanlar neden sand??a gitmediler, dü?ündünüz mü?

  Ve dahas? o insanlara ?imdi muhtaçs?n?z!

  Bir devrimci, dünyay? de?i?tirebilir ama tek bir ?artla:

  Devrimci strateji izleyerek!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir